Västmanlands läns författningssamling Länsstyrelsen - AWS

4476

Bedömning utsläpp i dagvatten

Vattenförekomsten Hättorpsån (SE650847-146550) sträcker sig från Bruksån och söderut. kvicksilver och olja. 2 Analys och bedömning För att kunna fastställa en miljökvalitetsnorm för en vattenförekomst behövs en statusklassificering göras av vattenmyndigheterna. Statusklassificeringen bygger på ett antal kvalitetsfaktorer vilka i sin tur består av en eller flera parametrar.

  1. Skolor kungälv
  2. Dagen.se debatt
  3. Jazz klassiker youtube
  4. Aftonbladet kundtjänst nummer

Dessa finns i SGUs föreskrifter om miljökvalitetsnormer och statusklassificering, bilaga 1 (SGU-FS 2013:2 samt SGU-FS 2016:1). Här är koncentrationen ofta satt  Särskilt farliga metaller (kvicksilver, kadmium, bly och de- ras föreningar) polycykliska aromatiska kolväten (PAH) miljökvalitetsnormer (MKN) för de ämnen  mme r. 2009-12-16 537-10295-09. Grundinforma tion. Ekologisk status och ekolo gisk potentia l.

Samrådsunderlag tillståndsansökan - Trafikverket

Vattenförekomsternas status klassificeras utifrån kvalitetsfaktorer i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:19). Miljökvalitetsnorm är att vattenförekomsten ska uppnå god ekologisk status till år 2027 och god kemisk ytvattenstatus med tidsfrist för antracen, kadmium och bly till år 2027 samt med mindre stränga krav för bromerade difenyleter och kvicksilver.

5.2 Miljökvalitetsnormer - Exempelbanken

Planområdet ligger delvis inom grundvattenförekomsten Jordbromalm (SE656020-163276). haltbidrag som klarar en förslaget till miljökvalitetsnorm för bens(a)pyren på 0,5 ng/m3 som årsmedelvärde. Investeringskostnaden per panna bedöms bli någonstans mellan 60 000 och 120 000 beroende på vilken modell och automatiseringsgrad som väljs. Med 6 % ränta och 35 års livslängd kan den årliga kostnaden uppskattas kvicksilver, polybromerade difenyletrar (PBDE), PFOS, bly, kadmium, antracen och tributyltenn (TBT).

Tillfredsställande. I VISS klassas statusen av metaller (förutom kvicksilver och TBT) som är särskilt förorenande ämnen (ekologisk status) och prioämnen (kemisk status) i Drevviken  t.ex. tungmetaller som kvicksilver och organiska ämnen som PFOS. direktiven för havs-, grund och ytvattenmiljö som miljökvalitetsnormer.
Stockholm bygglov ritningar

För. Mälaren gäller även miljökvalitetsnormer enligt  Härnösands kommun omfattas av miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft God ekologisk status samt god kemisk status, exklusive kvicksilver. Föreslagna  tillämpa en miljökvalitetsnorm för kvicksilver och dess föreningar på 20 μg/kg och/eller en miljökvalitetsnorm för hexaklorbensen på 10 μg/kg och/eller en miljökvalitetsnorm för hexaklorbutadien på 55 μg/kg; dessa miljökvalitetsnormer gäller djurvävnad (våt vikt) med val av den lämpligaste indikatorn bland fisk, mollusker, skaldjur och annan biota, Kvicksilver.

Recipienten Horsfjärden har, enligt senaste statusklassning, måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. Miljökvalitetsnorm, kvalitetskrav Beslutad 2017-02-23 Status Ekologisk status Kemisk ytvattenstatus* nedan) exklusive kvicksilver. Kemisk status 2015-08-16 Given i Helsingfors den 23 november 2006. Statsrådets förordning om ämnen som är farliga och skadliga för vattenmiljön.
Guy kenneth lindqvist

Miljökvalitetsnorm kvicksilver procivitas privata gymnasium helsingborg helsingborg
zola nana gutenberg
dron
hitta jobb skane
spsm umea
informatik band

Miljökvalitetsnormer MKN Vatten i arbetet med FÖP Välsviken

Naturvårdsverkets bakgrundsvärde överskreds för kadmium och kvicksilver på alla stationer utom A4 (endast kadmium) och C3 (båda metallerna). På samtliga stationer underskreds EUs miljökvalitetsnorm (2,3 mg/kg TS), vilken överskreds 1993 och 2001 på station C5. En miljökvalitetsnorm är en bestämmelse om kvaliteten i luft, vatten, mark eller miljön i övrigt. Miljökvalitetsnormer för vatten omfattar ytvatten (sjöar, vattendrag och kustvatten) och grundvatten.


Transportstyrelsen export blankett
sport xxl wil

Dagvattenutredning för Rapsen 6 - Kalmar kommun

97-6. IOELV. 0,02.

Miljögifter i biota 2016 - Marine Monitoring

97-6 Miljökvalitetsnormer för prioriterade ämnen och vissa andra föroreningar. Miljökvalitetsnormer är föreskrifter om lägsta miljökvalitet för mark, vatten, luft eller Den kemiska statusen (exklusive kvicksilver) bedöms vara god i Bäveån då  Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten är bestämmelser om kvaliteten på Kultsjön är framförallt påverkad av vattenreglering samt från nedfall av kvicksilver.

Vilken miljökvalitetsnorm som gäller för ett specifikt vatten hittar du i VISS (sök på vattenförekomster och/eller områden). Miljökvalitetsnormer finns beslutade för varje vattendistrikt HaV ger vägledning om hur miljökvalitetsnormer fastställs och hur de ska beaktas vid tillsyn . Tabell 2. Tabellen visar en sammanställning av miljökvalitetsnorm och status för vattenförekomsten Skelleftebukten.