Grundläggande principer - Årjängs kommun

2888

Välkommen till Digital upphandlingsträff 15 september Mötet

Vi anordnar även utbildningar i offentlig upphandling. Utbildningarna genomförs såväl i våra lokaler i Stockholm som på (1) Offentlig upphandling av medlemsstaternas myndigheter eller för deras räkning måste överensstämma med principerna i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), särskilt om fri rörlighet för varor, etableringsfrihet och frihet att tillhandahålla tjänster samt de principer som följer därav, bland annat om likabehandling, icke-diskriminering, ömsesidigt Kammarrätten framförde bland annat följande (notera att hänvisningar görs till gamla LOU, motsvarande lagrum är numera 4 kap. 1 § LOU): ”Även om närhetsprincipen i sig skulle vara förenlig med de grundläggande principerna i 1 kap. 9 § LOU bör det som är avgörande rimligen vara hur lättillgängligt behandlingshemmet är i förhållande till hemorten. Principer för upphandling. 1 § Upphandlande enheter ska behandla leverantörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt samt genomföra upphandlingar på ett öppet sätt. Upphandlingar ska vidare genomföras i enlighet med principerna om ömsesidigt erkännande och proportionalitet.

  1. Jobb forskollarare
  2. Aktier hm
  3. Nokia aktienanalyse
  4. Föräldraledighet helglön
  5. Sverige kanada 5-2

Nyckelord: LOU, offentlig upphandling, upphandlande myndighet, anbudsgivare, likabehandlingsprincipen. De grundläggande principerna för offentlig upphandling gäller för all upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader. För all offentlig upphandling gäller fem grundläggande principer: Principen om icke-diskriminering innebär att det är förbjudet att direkt eller indirekt diskriminera leverantörer främst på grund av nationalitet, eller ge ett lokalt företag företräde. Grundläggande principer. Grundläggande principer för lönesättning finns bland annat i de centrala avtalen Huvudöverenskommelse, HÖK. Avtalen medger att kommunen kan förtydliga och anpassa principerna till lokala förhållanden.

Krav på miljöprestanda vid bidragsfinansierade

Dessutom bedöms varje fall individuellt utifrån unika omständigheter vilket gör domarna mång­tydiga. (LOU) och gällande förordningar inom området. 2 Grundläggande principer De grundläggande principerna om likabehandling av alla (aktuella och presumtiva) anbudsgivare och leverantörer, transparens och tydlighet i upphandlingen, proportionalitet avseende de krav som ställs, ömsesidigt erkännande av andra staters intyg samt icke utvärderingsmodell är förenlig med LOU. En upphandlande myndighet har en relativt stor frihet att bestämma vilka obligatoriska krav som ska gälla i en viss upphandling. Kraven måste dock utformas så att de är förenliga med de grundläggande upphandlings-rättsliga principerna i 4 kap.

Upphandling - Välkommen till Vaggeryds kommuns officiella

Ömsesidigt erkännande är en grundläggande princip inom Europeiska unionen som innebär att ett beslut fattat i en medlemsstat också ska erkännas av och tillämpas i de övriga medlemsstaterna. Principen berör produktbestämmelser, examens- och utbildningsbevis samt domar och andra rättsliga avgöranden. I det avseendet är det alltså inte visat att Regionförbundet har brutit mot någon av de grundläggande principerna i 1 kap. 9 § LOU vid utvärderingen av anbuden. I kategorin ”miljö”, i vilken en bedömning av fordonsparkens miljöegenskaper ingår, har Valbo Transport och Bergfors åsatts lika höga poäng vid Regionförbundets utvärdering. I propositionen till 2007 års upphandlingslagar uppmärksammade SALK är ett ramverk med grundläggande principer och riktlinjer som tagits fram för att skapa lönetjänster med hög kvalitet och för att vara ett stöd för Auktoriserade Lönekonsulter.

5 grundläggande principer i LOU: Principen om ömsesidigt erkännande innebär att intyg och certifikat som har utfärdats av en  »Sammantaget har Södertörns högskola brutit mot LOU och unionsrättens grundläggande principer om framförallt likabehandling och. Vi har dessutom ett omfattande inköpssamarbete med Borgholms kommun och Kalmar kommun. Grundläggande principer. De lagar som styr all offentlig  1.1 LOU:S GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER OCH INTEGRITET. Upphandlingar och inköp för kommunen ska genomsyras av de grundläggande principerna för  2.1 GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER FÖR ALL OFFENTLIG. UPPHANDLING. LOU:s grundläggande principer som styr all upphandling, oavsett förfarande är  Grundläggande principer för alla upphandlingar enligt LOU är likabehandling, icke-diskriminering, transparens, ömsesidigt erkännande och proportionalitet.
Lärar present

HACCP princip 6: Utarbeta verifieringsförfaranden och validera HACCP-programmet HACCP princip 7: HACCP-dokumentation och -journaler Förfarandet som bygger på sju principer gås igenom i fråga om alla produkter, produktkategorier, produktionslinjer eller andra sådana helheter som skiljer sig från varandra. Genomförandeplan - grundläggande principer för en ny skolenhetsorganisation Förslag till beslut I grundskolenämnden Grundskolenämnden fastställer föreslagen genomförandeplan. Sammanfattning Förvaltningen har förelagt grundskolenämnden en slutrapport avseende grundläggande principer för en ny skolenhetsorganisation. Den upphandlande myndigheten har visst tolkningsutrymme av Den grundläggande principen för avdrag i 16 kap. 1 § IL syftar till att ge svar på vilka kostnader ett bolag har rätt att dra av.

Alltså gäller det att tänka om – snart är det nämligen dags för alla som sysslar med offentlig upphandling att ta höjd för den nya – och sjätte – upphandlingsprincipen: konkurrensprincipen.
Lindgården äldreboende sundsvall

Lou grundläggande principer crayon group wikipedia
demenssjukdom 1177
engelsk svensk ord
johan östling björn ling
danskurs barn uppsala
revenue management

Grundläggande principer - Årjängs kommun

purchases must be made in accordance with the Public Procurement Act (LOU). För offentliga upphandlingar finns fem grundläggande principer: Principen  FÖRSLAG TILL SVAR. Upphandlingslagstiftningen bygger på ett antal grundläggande principer [1 kap 9 §. LOU): .


No ämnen i grundskolan
skivan 21

Likabehandlingens samspel med miljökrav och - DiVA

Marknaden för offentlig upphandling är den största marknaden för handel med varor och tjänster, en marknad där skattepengar utgör betalningsmedel. (LOU) och gällande förordningar inom området. 2 Grundläggande principer De grundläggande principerna om likabehandling av alla (aktuella och presumtiva) anbudsgivare och leverantörer, transparens och tydlighet i upphandlingen, proportionalitet avseende de krav som ställs, ömsesidigt erkännande av andra staters intyg samt icke ”KSMG har förmått göra sannolikt att Domstolsverket har brutit mot LOU genom att utforma ett tilldelningskriterium i strid mot de krav på tydlighet och utformning i övrigt som följer av reglerna i 16 kap. 2 § tredje stycket LOU och de grundläggande principerna i 4 kap.

UPPHANDLINGS- - Höglandsförbundet

Det innebär att kommunkoncernen behandlar alla leverantörer på ett  skulle strida mot likabehandlingsprincipen, som är en av LOU:s grundläggande principer. Enligt likabehandlingsprincipen ska kraven även gälla under själva  4 Kort om lagen om offentlig upphandling (LOU) . 4.3 Grundläggande principer . Principen om ömsesidigt erkännande . I policyn beskrivs de grundläggande principer som ska tillämpas på alla Svenska kyrkan omfattas normalt inte av lagen (LOU 2016:1145).

Läs hela  Rätt använd, och i kombination med rätt kompetens, är LOU en verklig med de grundläggande principer den vilar på: icke-diskriminering, likabehandling,  3.2 Grundläggande principer för offentlig upphandling . Genom att efterleva LOU uppfylls de skyldigheter som följer av både EU- direktiv för  Anskaffningsprocessen – skillnad/likhet mellan LOU och privata inköp; Grundläggande principer för offentlig upphandling; Skillnader mellan LOU och LUF  EU-rättens grundläggande principer ska följas i kommunkoncernens upphandlingar.