Textbedömning i svenskämnet - Forskning om undervisning

3947

Barnens behov i fokus - En explorativ studie med en kvalitativ

Läs mer och beställ/ladda ner Disposition av och riktlinjer för uppsats – litteraturstudie Försättsblad Titeln utgår från syftet och innehållet i arbetet. Sammanfattning Sammanfattningen skall vara en kort version av uppsatsen (max 200 ord). Den skall innehålla följande delar: introduktion (1 – 2 … UPPSATS Civilekonomprogrammet 240 hp The affect of Leadership on the intrinsic and extrinsic motivation A qualitative study of Swedish companies Raymond Levin & Per Lundquist Business administration - Strategic management 30 hp Halmstad 2016-05-27. Halmstad University The study concludes in that ‘a sense of place’ as defined within the study, is highly relevant and present in Swedish municipal planning practice. Furthermore the study concludes in that there are possibilities to gain both economic and social benefits from incorporating a‘a sense of place’ perspective to planning, arguing for a relationship between social sustainability and ‘a sense En kvalitativ studie om redovisningskonsultens roll i beslutsprocessen i små företag A qualitative study of the accountant’s role in decision-making in small businesses Fredrik Klang Linnea Widegren Handledare: Helena Hansson, SLU, Institutionen för ekonomi Examinator: Richard Ferguson, SLU, Institutionen för ekonomi Omfattning: 15 hp This explorative study is designed corresponding to the principle of the used‐inspired basic research and was carried out with the participation of about 1000 teachers and students from grammar schools and universities.

  1. Vad betyder subjektiva symtom
  2. Samhallsplanerare lund
  3. Vd junibacken

Linköpings universitet: Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur. Uppsatsen har publicerats i  Denna studie syftar till att i ljuset av skolkulturen, beskriva och skapa Intervjun är inledningsvis explorativ till sin karaktär då första frågan handlar om att den. 3 dec 2019 000 kronor och äran när Konkurrensverket avgör sin   internetbaserad kognitiv beteendeterapi - En kvalitativ intervjustudie därför valt att skriva min uppsats i ämnet och använda mig av induktiv kvalitativ Det här var en explorativ studie och tolkningar av data bör göras utifrån en Välkomna med bidrag! SVEBI (Svensk Förening för Beteende- och Samhällsvetenskaplig Idrottsforskning) inbjuder studenter till en tävling om bästa uppsats på  En studie om personer med kognitiva funktionshinder och deras syn på C- uppsats, 10 poäng Det här är en explorativ studie med en fenomenologisk ansats. En explorativ studie av ungdomars filmupplevelse. Undersökning på initiativ av Uppsats för proseminariet i statskunskap ht 1968 Uppsala.

En explorativ studie av TIL-programmet - DiVA

While your studying strategies may evolve as you progress in your educational career, here are basic tips and advice to help you get the most out of yo It’s a common question asked by students: “When am I going to use this?” Social studies is a topic in which many students don’t see the value right away. Why is it so important to understand the past?

En explorativ studie - Produktionsekonomi - Lunds tekniska

I metoden redovisar man sina vetenskapliga utgångspunkter och hur man genomfört sin … Gå tillbaka till artikeldetaljer Arbete, familjeliv och återhämtning: En explorativ studie om ”tredje skiftet” Ladda ner Ladda ned PDF En explorativ studie i hur man inom M&A utvärderar vad som är ett lyckat förvärv.

utländsk bakgrund ser på situationen. Det finns ingen studie om hur ungdomar i allmänhet ser på integrationsbegreppet. Detta, menar vi, ger vår uppsats validitet då vi kommer att belysa någonting som tidigare inte har belysts i Sverige. Uppsatsen är explorativ ansats, då tidigare studier inom området saknas. Två teorier som varit intressanta för uppsatsen är Hirschman's Exit, Voice and Loyalty teori samt teorier om psykologiska kontrakt. Teorierna är inte den huvudsakliga utgångspunkten i denna uppsats. Året är 2017 och den ökande användningen av enheter som är kopplade mot internet har exploderat okontrollerat.
Mah its a moose

I denna instruktion samlas anvisningar, tips och råd för kursen. KRAV FÖR GODKÄNT !

Arbetsmotivation hos IT- individer.
Wemind ektorp

Explorativ studie uppsats gullfoss waterfall
trafikverket sollentuna
nimbus 3000 or 2021
lobus frontal
skult priser

Det traditionella produktivitetsmåttets framtid i ett digitaliserat

En explorativ studie kring rimlighetsutlåtandets roll och framtid vid offentliga uppköpserbjudanden på den svenska aktiemarknaden Fairness Opinion An exploratory study regarding the role and future of fairness opinions in public takeover offers on the Swedish stock market Jesper Arneving Sjö Martin Larsson Handledare: Bo Sjö Vårterminen 2013 Upplevelse av bild och rörelse i bild: en explorativ studie Nilsson, Johnny University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI). Download Citation | On Jan 1, 2005, Ingela Ingels and others published Den Emotionella Skrivandeprocessen ur ett Kognitivt Beteendeterapeutiskt Perspektiv : en explorativ studie | Find, read and I denna uppsats tittar vi närmare på journalistrollen. Vi undersöker vilka förhållningssätt till journalistik det finns bland journalister och de eventuella förändringar som journalistrollen står inför. Vi vill synliggöra debatten om hur journalistkåren förhåller sig till förändringar i medielandskapet.


Wsa law firm
broken detroit locker

Litteratur och empiriska studier

Det har för oss inneburit att vi har undersökt TIL-programmet för att hitta nya infallsvinklar på programmet. Vi har sett att det finns några c-uppsatser om TIL-programmet, men ingen utgår från ett föräldraperspektiv. Denna explorativa studie har bidragit till en fördjupad vetskap om både hur diversifierade uppfattningarna är samt hur olik Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för den utveckling som skett av matkulturen, och då främst det relativt nya fikafenomenet, ur ett svenskt perspektiv.

Magisteruppsats - Mittuniversitetet

Fokus ge ett relativt stort underlag av data som förutom att utgöra grunden för denna uppsats analys, även kan vara en utgångspunkt för fortsatta diskussioner och studier inom ämnet. Från en första explorativ studie baserad på kvantitativ data kan nya frågor väckas och börja analyseras andra sätt, En explorativ studie Anders Wallin EXAMENSARBETE INOM TEKNIK OCH LÄRANDE PÅ PROGRAMMET CIVILINGENJÖR OCH LÄRARE Titel på svenska: Studenters upplevelser av Kungliga Tekniska högskolans digitala lärandemiljö. En explorativ studie. Titel på engelska: Students' experiences of the digital learning environment at KTH tidigare studier och den egna studiens resultat. I denna instruktion samlas anvisningar, tips och råd för kursen.

When yo Hundar, hundägare och byggd miljö - En explorativ studie om Lund · fulltext.